Wat is TGI

TGI streeft naar effectieve samenwerking waarin personen hun eigen leider zijn en vanuit waardengebondenheid handelen.

De TGI methodiek is gebaseerd op de volgende axioma’s.

1. De mens is een psycho-biologische eenheid en maakt deel uit van het universum. Daar binnen is de mens autonoom, aangezien hij zichzelf stuurt en zelf beslist. Tegelijkertijd bevindt ieder mens zich in veelsoortige, vaak wederzijdse afhankelijkheden. De ontwikkeling van onze autonomie neemt toe naarmate wij ons meer van onze wederzijdse afhankelijkheden bewust zijn en een goede balans weten te ontwikkelen in het spanningsveld tussen zelfstandigheid en afhankelijkheid.

2. Een ethisch spanningsveld waarbijeerbied toekomt aan al wat leeft en groeit. Dit vereist respect voor ontwikkeling en groei van een menselijke wereld en de daarop gebaseerde waarde geladen beslissingen. Het humane is waardevol terwijl het inhumane waardebedreigend is. Dit beginselis een uitnodiging aan een ieder om bewust te kiezen, in verantwoordelijkheid voor zichzelf en de omgeving

3. Vrij beslissen geschiedt binnen bepaalde grenzen die binnen en buiten mij liggen. Verruiming van die grenzen is mogelijk binnen h et spanningsveld tussen vrijheid en begrenzing.

Meer informatie over TGI: TGI in de wereld - TCI community.